اسامی روز غدیر
مقالات علمی

اسامی روز غدیر

روز تمام شدن حجت.. روز اکمال دین..روز رانده شدن شیطان..روز به خاک کشیده شدن شیطان..روز رفع قلم..روز هدیه..روز اوصیاء..روز برطرف شدن غم و ...